Wie is De Activerende Kracht Agens BV?

De Activerende kracht Agens (DAK) biedt maatwerkoplossingen op het gebied van re-integratie, resocialisatie, preventie, Activerend werk, coaching en dagbesteding. DAK voert individuele trajecten uit voor mensen met een afstand tot de arbeidmarkt. Dit doen wij in opdracht van gemeenten, UWV, werkgevers en individuele cliënten. Mensen die buiten het arbeidsproces staan of dreigen te komen begeleiden en bemiddelen we, indien ook maar enigszins mogelijk, naar passend en duurzaam werk. Mensen met een (nog) te grote afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden we naar andere vormen van sociale activiteiten en/of naar maatschappelijke participatie.

Producten

 • Oriëntatiefase
 • Op weg naar sociaal contact
 • Op weg naar deelname activiteiten
 • Op weg naar onbetaald werk
 • Op weg naar betaald werk
 • Deelname activiteiten
 • Begeleiding werkervaringsplek reguliere arbeid

Missie

De professionals van (DAK) begeleiden en ontwikkelen mensen en organisaties met als doel het stimuleren van optimale arbeids- en/of sociaal maatschappelijke participatie door:

 • het bieden van stabiele, deskundige en doelgerichte ondersteuning;
 • het ontwikkelen van het talent en de (loopbaan-)mogelijkheden van mensen;
 • het aanboren van onbenut arbeidspotentieel bij mensen en organisaties;
 • het creëren van nieuwe mogelijkheden voor werk;
 • het bieden van dagbestedings- en praktijkplekken, zowel intern als in de maatschappij.
 • DAK maakt zich sterk voor een mens- en organisatiegerichte benadering die tot uitdrukking komt in maatwerkoplossingen.

Visie

Om de uitdagingen in een snel veranderende maatschappij succesvol aan te kunnen gaan, moeten we dicht bij onze uitgangspunten en onze waarden en normen blijven. Ons basisprincipe is dat we, binnen de kaders van de afspraken met onze opdrachtgevers, werken vanuit het belang van de cliënt. We hanteren een werkmethode vanuit het aanbod dat onze cliënten, indien ook maar enigszins mogelijk, uiteindelijk doet uitstromen naar de arbeidsmarkt. Om het belang van de aan DAK toevertrouwde cliënten goed te kunnen dienen, moet we ons denken en handelen laten bepalen en voeden door onze visie op mensen:

“Elk mens wil een rol van betekenis vervullen in de samenleving en heeft een potentieel

DAK ziet voor iedere cliënt mogelijkheden. Dat kunnen mogelijkheden zijn in de vorm van arbeid, betaald of onbetaald, zelfstandig of met een steuntje in de rug. Maar ook alternatieve rollen in het kader van maatschappelijke participatie, of zelfs in een voortzetting van de huidige situatie, maar dan wel met een duidelijk verhoogde kwaliteit van leven.

Op basis van deze visie zet DAK, samen met de cliënt, in op het hoogst haalbare doel. Dat doel kunnen we alleen bereiken door zeer nauw aan te sluiten bij de persoonlijke context van iedere individuele cliënt. DAK biedt daarom op de cliënt toegespitste maatwerktrajecten.

Kennis van de doelgroep

DAK heeft ruime ervaring met cliënten die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Hierbij gaat het om een veelvoud van belemmeringen zoals psychische, medische, sociale, financiële en motivationele problemen die cliënten tijdelijk of blijvend minder aantrekkelijk maken voor participatie of werk. Vaak spelen er bij deze cliënten praktische problemen die van doen hebben met bijvoorbeeld de thuissituatie, geld en burgerverplichtingen maar waar een veel diepgaandere problematiek aan ten grondslag ligt. In de persoon gelegen problemen komen vaak tot uiting in praktische problemen.

DAK is een mensontwikkelbedrijf en gespecialiseerd in het begeleiden van doelgroepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. DAK heeft een ruime ervaring met activeringstrajecten. Momenteel voeren wij, naar volle tevredenheid, soortgelijke trajecten ondermeer uit voor UWV en een aantal gemeenten. Doelstelling van deze trajecten is het in beweging krijgen van mensen, zodat zij actief gaan participeren in de maatschappij en, indien ook maar enigszins mogelijk, op de arbeidsmarkt. Het behalen van meetbare voortgang en het verkrijgen van inzicht in de ontplooiingsmogelijkheden van de cliënt staat daarbij centraal.

DAK is aangesloten bij diverse beroeps- en brancheorganisaties, waaronder NOLOC , beroepsvereniging van Jobcoaches en OVAL. Special Products Agens beschikt over het Blik op Werk Keurmerk.

Wil jij ook verder? neem dan contact met ons op voor een kennismaking! info@agens.nl