Eén van de bestuursafspraken met het Rijk betreft het ophogen van het taalniveau van pedagogisch medewerkers (pm-ers) naar niveau 3F. Dat heeft betrekking op de mondelinge vaardigheden en leesvaardigheden. Voor schriftelijk vaardigheden en taalverzorging is niveau 2F voldoende. Iedere pedagogisch medewerker moet tenminste dit vereiste taalniveau aan kunnen tonen. Dit gebeurt aan de hand van een toetsing, de zgn. ‘nulmeting’, door een onafhankelijke instelling.

Gemeente Leeuwarden heeft Agens TAAL gevraagd om de taaltraining voor de pedagogisch medewerkers te verzorgen. Het betrof een zeer omvangrijk project, waarin Agens ca. 150 medewerk(st)ers heeft geschoold.

Kick-off bijeenkomst
Maandag 24 september 2014 vond de kick-off in Leeuwarden plaats voor het VVE-traject van de pedagogische medewerksters. Hierin worden de pedagogisch medewerkers voorgelicht over het opleidingstraject, de organisatie daar omheen en het belang van de opleiding. Onder leiding van Agens-docent Merlijn Kamerling ontstond een enthousiasmerende, inspirerende sessie, waarbij duidelijk de verwachtingen over en weer werden uitgesproken.

Opfriscursus
Om de pedagogisch medewerkers goed voor te bereiden op de begintoets (nulmeting), biedt Agens de mogelijkheid voorafgaand een taal-opfriscursus inclusief examentraining en -voorbereiding te verzorgen. De opfriscursus en examentraining is er op gericht de pedagogisch medewerkers optimaal voor te bereiden op de nulmeting. Door deze gerichte voorbereiding wordt de kans van slagen aanzienlijk vergroot. Er wordt aandacht besteed aan de Nederlandse taal en de wijze waarop de toetsing afgenomen wordt. Pedagogisch medewerkers die tegen het vereiste taalniveau aanzitten, krijgen net dat laatste zetje in de goede richting. Gedurende de Agens TAAL opfriscursus en examentraining worden de deelnemers getraind op taal, maar daarbij ook bekend gemaakt met de toetsvorm.

Onderwerp: Uitslagen gemeente Leeuwarden – toetsronde 21 en 23 januari 2015
De scores van de toets na de opfriscursus in Leeuwarden laten een score zien van 96%! Hiermee hebben de pedagogisch medewerkers in de gemeente Leeuwarden een prima resultaat behaald!

AGENS TAAL feliciteert gemeente Leeuwarden en haar pedagogisch medewerkers met de behaalde resultaten! Op twee onvoldoende scores voor Leesvaardigheid na, is iedereen voor alle gemaakte onderdelen geslaagd.

Met TAAL@AGENS.nl kom je verder…!

Agens heeft in diverse gemeenten samen gewerkt met verschillende toetsinstellingen. Agens is bekend met het lezen en beoordelen van de toetsuitslagen. Met de grote toetsinstellingen hebben we een ketensamenwerking waarbij in onderling overleg de afstemming vorm is gegeven. Wij richten de trainingen zo in dat er maximale aansluiting wordt gerealiseerd met de door de gemeente gekozen toets. De pedagogisch medewerkers worden beter voorbereid op de toets en dat maakt de kans van slagen groter.

Meer informatie of advies? Neem contact op